นายเจตนัยธ์ เพชรศรี

  • การศึกษา ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นม.)
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
Recent News