นายพิทักษ์ ทองเกษม

  • การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑฺวต (ท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ประเทศไทย
Recent News