นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา

  • การศึกษา : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ประเทศไทย