นายณภัทร นาคสวัสดิ์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

  • การศึกษา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร