นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  • การศึกษา  : บธ.ม. (สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย