นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร

team

นักวิชาการเงินและบัญชี

สายสนับสนุน

  • การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) การจัดการสารสนเทศ
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent News