นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

  • การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขา การจัดการธุรกิจการบิน
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยลอนดอน เมโทรโพลิเทน, ประเทศอังกฤษ