นางสาวจันทิมา เจะตัม

  • การศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ) บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Recent News