นางขนิษฐา บุญนำ

  • การศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย