นางสาวขนิษฐา บุญนำ

  • การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
  • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
Recent News