นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว (ลาศึกษาต่อ)

  • การศึกษา : อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น)
  • สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย