นางสาวตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์ (ลาศึกษาต่อ)

  • การศึกษา : การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมระหว่างประเทศ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอส, ประเทศออสเตรเลีย