ดร.สิญาธร นาคพิน

  • การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิก, ประเทศฮ่องกง

ผลงานทางวิชาการ

  • ผลงานวิจัย

  • การนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ

  • บทความวิจัยในวารสารวิชาการ