ดร.สิญาธร นาคพิน

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  • การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิก, ประเทศฮ่องกง

ผลงานทางวิชาการ

  • ผลงานวิจัย

  • การนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ

  • บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

2018
Nakphin, S. (2018). Enhancing Tourism Destination Standard focusing on Waterfall. The Proceedings of The International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism-HLST 2018, Sapporo, Hokkaido, Japan, January 30 – February 1, 2018.%