ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง

  • การศึกษา : ปร.ด. (การจัดการ)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยฮัล, อังกฤษ