ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

  • การศึกษา : ปร.ด (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย