ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

ตำแหน่งบริหาร ​: คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

  • การศึกษา : ปร.ด (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย