นางสาวจารีย์ พรหมณะ

  • การศึกษา : บธ.ม. (การจัดการการบิน)
  • สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย