นางสาวจันทิมา เจะตัม

  • การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ) บรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช