นางสาวกรชวัล กาญจนภักดิ์

ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว SRU Pavillion

  • การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี