นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ

  • การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา-การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย