กลุ่มเรียนวิชาสังคมศาสตร์ (6หน่วยกิต)

เลือกเพียง 2 วิชา

 

GED3001

วิถีโลก

3(3-0-6)

GED3002

วิถีไทย

3(3-0-6)

GED3003

กฎหมายกับสังคม

3(3-0-6)