วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 หน่วยกิต)

GED4001    

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

GED4002

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

GED4003

คอมพิวเตอร์กับชีวิต

3(2-2-5)

 

 

Leave us a Comment