English outside the book

โรงเรียนพี่เลี้ยง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขานรับนโยบายโรงเรียนพี่เลี้ยง จัดอบรม English outside the book

ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่นเน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้ของเด็กนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การอ่านข้อความหรือบทความจากบอร์ด นิทรรศการ แผ่นป้ายก็สามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและเกิดความรู้

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากการสำรวจความต้องการของพื้นที่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  พบว่าเด็กนักเรียนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความสามารถและความกล้าแสดงออกในการสื่อสารอังกฤษดังนั้นการอบรมให้ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่อำเภอดอนสักอีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจากการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

สำหรับการจัดอบรม English outside the book วิทยาลัยนานาชาติได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านคอกช้าง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-5 เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน โดยกำหนดระยะเวลาในการอบรม สัปดาห์ละ 2 วันวันละ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งวิทยาลัยนานาชาติยังมอบหมายนักศึกษาที่กำลังศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>