วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ลงนามความร่วมมือใช้กรณีศึกษาด้านท่องเที่ยวของ อพท.ในการเรียนการสอน

37323946_2052563244768024_6358409510737936384_o
วัชรพร ชุ่มเผือก

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมี ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนาม

 

Blog Attachment