การประชุมร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ในอุตสาหกรรมหารท่องเที่ยวและการบริการและร่วมพิธี MOU

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ได้จัดการประชุมความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ในอุตสาหกรรมหารท่องเที่ยวและการบริการและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ซึ่งมีสถานประกอบการบนอำเภอเกาะสมุย มากกว่า 20 แห่ง เข้าร่วมลงนาม (MOU) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

 

Blog Attachment