กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12หน่วยกิจ

GED1001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

3(3-0-6)

ED1002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

GED1003

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

GED1004

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้

3(3-0-6)

 

 

Leave us a Comment