การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษาศึกษาดูงานนิทรรศการระดับนานาชาติต่อยอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง (Knowledge Application)

hotel_major_ist_exhibition_24
พิทักษ์ ทองเกษม

          การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกแบบหลักสูตรเพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 รายวิชาการจัดการการประชุมและนิทรรศการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและการจัดนิทรรศการขนาดย่อม มีจุดประสงค์เพื่อเปิดมุมมองการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการจากสถานที่จัดงานจริง โดยการนำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ งานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi2018 จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้เล่าประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

         “The first time I went to see the outdoor exhibition, It is funny and gained a lot of knowledge. We learned that how they run the process, manage their exhibition and the useful of the art and stories of each arts. They show 48 pieces of art along the Krabi beach and city. The main  attendees of this exhibition is artists and some tourists and local people. There are 70 artists come from 33 countries to create these arts. It is very helpful for us when we create our own exhibition.” – Aung Kyaw San, Justin

          “In this exhibition I can gain a lot of knowledge from the art. A lot of artist come from around the world to join the event in Krabi in every piece of art have a lot of story and useful to the people. The 48 pieces of arts show in many areas around Krabi. From the art we also learn a lot of thing as a culture of people in Krabi the nature and community. For exhibition is very interesting when I go to visit and know about the story of it some of pieces have stories about their life, some is about the experience of themselves. And make me understand the process to manage the exhibition very well.” – Palelak Sombutan, Pookpik

          อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร อาจารย์ผู้สอน กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงานนั้น จำเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎี ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้รับ และกระตุ้นให้นักศึกษามีความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้จริง หรือ
Knowledge application” โดยหลังจากการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน นักศึกษาได้จัดนิทรรศการขยาดย่อม ใช้ชื่องานว่า Art Sharing 2019 ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

 

 

 

Blog Attachment