กิจกรรม Junior Guide 2018

IMG20180721114320
เจตนัยธ์ เพชรศรี

Junior Guide 2018 วนช. เปิดโอกาสนักเรียนบ้านควนยูงสู่อาชีพสร้างรายได้มากที่สุดของประเทศ

กิจกรรม junior guide 2018 วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซื่งมีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับน้องนักเรียนในระดับประถมศึกษา และเปิดโอกาสให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆสามารถเพิ่มพูนทักษะทั้งวิชาชีพและประสบการณ์ชีวิต ในปี2561 วิทยาลัยฯ ได้เลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านควนยูง ต.ขุนทะเล อ. เมือง และโรงเรียนวัดเวียงสระ อ.เวียงสระ ในการอบรม junear guied 2018 นอกจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิภาพที่ดีกล้าแสดงออกแล้วนักเรียนยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ซื่งกิจกรรมต่าง ที่จัดให้กับนักเรียนโดยแบ่งเป็นการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สลับกับกิจกรรมนันทนาการ สอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่ มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือหนักกับการเรียนที่วิทยาลัยฯ จัดให้การทำกิจกรรมแยกเป็นขั้นเป็นตอน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่3 มาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ประกบกับน้องๆ เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม กิจกรรมที่นักเรียนบ้านควนยูงประทับใจที่สุดคงจะเป็นการทดสอบเป็นผู้นำเที่ยว ได้เจอกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งวิทยากรในพื้นที่ยังแนะรายละเอียดของพื้นให้ฟังด้วยความเป็นมิตรและสนุกสนาน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสอบปฏิบัติ โดยออกมาปฏิบัติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก นักเรียนจะได้พบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การปฏิบัติงานของพี่มัคคุเทศก์และการแนะนำต่างๆ จากเจ้าหน้าที่อุทยานอุทยานแห่งชาติฯ

Blog Attachment