menu

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สมัครเลย! อ่านเพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน วิทยาลัยฯมีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ หน่วยบริการฐานพื้นที่เกาะสมุย และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) ดังนี้

  • ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย
ชมวีดีโอ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ
สัญลักษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสามารถรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) และสามารถทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ อาทิ

- มัคคุเทศก์
- ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- นักการขายและการตลาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พนักงานโรงแรม
- พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
- นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งมีความรอบรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินทุกสาขา ทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ โดยเน้นผู้เรียนรู้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน เช่น บุคลิกภาพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา อาทิ
- พนักงานบริการบนเครื่องบิน
- พนักงานบริการภาคพื้นดิน/รับจองและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
- พนักงานบริการในห้องพักรับรองพิเศษของสายการบิน
- ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรมพนักงานบริการภาคพื้นดิน
- หัวหน้าฝ่ายดูแลผู้โดยสารพิเศษ
- หัวหน้าฝ่ายจัดการคลังสินค้า

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวการปลูกฝังคุณลักษณะแห่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างธุรกิจท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ จึงสามารถประกอบอาชีพอิสระโดยลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกของสาขา อาทิ

- ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเดินทาง
- บริษัทนำเที่ยว
- ตำแหน่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมโรงแรม
- ทำงานในบริษัทและองค์กรนานาชาติในระดับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น เรือสำราญ หรือ สายการบิน
- บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน และในธุรกิจบริการการบิน

โครงสร้างหลักสูตร
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี

ภาคเรียนละ 12,000 บาท


สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี

ภาคเรียนละ 22,700 บาท


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาคเรียนละ 28,700 บาท
ค่าหอพัก ณ อ.เกาะสมุย 8,000 บาท/เทอม