menu

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สมัครเลย! อ่านเพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน วิทยาลัยฯมีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ หน่วยบริการฐานพื้นที่เกาะสมุย และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) ดังนี้

  • ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย
ชมวีดีโอ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ
สัญลักษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสามารถรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) และสามารถทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ อาทิ

- มัคคุเทศก์
- ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- นักการขายและการตลาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พนักงานโรงแรม
- พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
- นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ