กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6หน่วยกิต)

เลือกเพียง 1 วิชา  

GED2001

พุทธทาสศึกษา

3(3-0-6)

GED2002

ปรัชญากับชีวิต

3(3-0-6)

เลือกเพียง 1 วิชา  

GED2003

การพัฒนาตนเอง

3(3-0-6)

GED2004

สุนทรียศาสตร์

3(3-0-6)

 

 

 

Leave us a Comment