ลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 40 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่ (GIS Based)

Event Description

          เป้าหมายเพื่อรวบรวมและสอบทานข้อมูลการท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ของจังหวัดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ พัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และแปลภาษาต่างประเทศ งบประมาณโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ระยะคือ กิจกรรมสำรวจพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่จังหวัดละ 10 แหล่งท่องเที่ยว เมื่อได้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบภาพถ่ายและวีดีโอแนะนำ แปลภาษา จัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

 

กำหนดการ

วันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่ ชุมชนเขารามโรม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนพรหมโลก อำเภอพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ล่องเรือชมลำบางปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิปูน เลกลางเขาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมชาติ ศรัทธา ลานสกา ช้างกลาง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าชุมชนต้นน้ำวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านทอกระจูดควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รถชมเมืองประวัติศาสตร์ 1000 ปี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลู่ล่าสปาโคลนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำนานแม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 12 มีนาคม2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง (ท่องเที่ยวชุมชนตำบลในยวน) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้ำเขาประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำตกผาแดง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองโบราณเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขาเทพ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะเสร็จ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่องเที่ยวชุมชนตำบลในบาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 มีนาคม - 18 มีนาคม 2561 จังหวัดชุมพร

อ่าวทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อ่าวบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บ้านท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แพท่าสะท้อน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เหวโหลม โฮมสเตย์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชมรมรักษ์เรือใบโบราณ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันที่ 5-11 มีนาคม 2561 จังหวัดพัทลุง

ล่องเรือดูโลมานาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เขาป่าคะนังตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ความเชื่อศรัทธา ชัยบุรีเมืองเก่า พัทลุง อำเภอชัยบุรี จังหวัดพัทลุง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบ่อพระดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกาะนางคำ เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เขาปู่ ดูวิว ควนไข่หด หลาดสีเขียวชุมชนคนไสประดู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ต.ลำสิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง