โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร