โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 2-3 สิงหาคม 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)