โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 11 กันยายน 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)