อบรมเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม(น.ส.วรารัตน์ เทือกทิพย์) 17-18 ธ.ค. 58