อบรมเชิงปฏิบัติการ HolisticCreativeEducation 9-10 สิงหาคม 2561(ดร.มัลลิตา อ.กนกวรรณ)