อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL) 2-3 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)