อบรมเชิงปฏิบัติการการอ้างอิงผลงานและตรวจสอบ Plagiarism 10 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)