อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 6-7 กรกฎาคม 2561 (ตริตาภรณ์)