อบรมผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ฯ 7- 8 พฤษภาคม 2561 (นลวัชร์)