อบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 สิงหาคม 2561(ขนิษฐา,ปุญญิศา,เกษร)