ประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561 (จุฑารัตน์)