การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล 22 เม.ย.57(ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)