การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่1 28-29 มกราคม 2562 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)