การประชุมวิชาการระดับชาติฯการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 (ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)11-13 มิ.ย.57