การจัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างราคากลางฯ 26-27 พฤษภาคม 2561 (ยรรยง)