อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ(10 มิ.ย.59) (น.ส.เพ็ญวิไล)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559