การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 4 สิงหาคม 59 (อาจารย์มัณฑนันท์)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559

การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 15 ก.ค. 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จิตรี)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ 7 ถึง 8 กรกฎาคม 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จารีย์)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar) ระดับหลักสูตร มคอ. 7 (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 11และ12 กรกฎาคม 59

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559

อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 29 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 59 (อาจารย์มัณฑน์นันท์)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559