โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ 7 ถึง 8 กรกฎาคม 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จารีย์)

  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in สายวิชาการ,ปี 2559 (สายวิชาการ),รายงานการพัฒนาตนเอง,กรกฎาคม 2559

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar) ระดับหลักสูตร มคอ. 7 (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 11และ12 กรกฎาคม 59

  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in สายวิชาการ,ปี 2559 (สายวิชาการ),มิถุนายน 2559,รายงานการพัฒนาตนเอง