สัมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวสู่ดินแดนฝนแปด แดดสี่(น.ส.เพ็ญวิไล อ.เกสสิณี)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20 (อ.สรัลพร)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 18-21 สิงหาคม 2557 (อ.กนกวรรณ ศรีขวัญ)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557