การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯระดับอุดมศึกษา 13 ธันวาคม 2556 (อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ภรณ์พักตรา ศักดา

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556

โครงการอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมิติใหม่ ความหวังใหม่ อนาคตใหม่ อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ

อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted by อดิเทพ สุวรรณขำ
  • Posted in รายงานการพัฒนาตนเอง,รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556