หารือทางวิชาการกับ Yulin Normal University

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

เมื่อวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยยู่หลินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย และสถานประกอบการโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย ในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือฯ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมและพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย ทั้งนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยยู่หลินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการนำกลับไปปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงการความร่วมมือฯ และมีความเชื่อมั่นในการที่จะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเข้าฝึกประสบการณ์ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีกด้วย


 

Blog Attachment